Pravni dokumenti


Pravila privatnosti kandidata za posao


Informacije o zaštiti podataka o ličnosti za kandidate za posao 
Izdavalac: ORBICO TRGOVINA DOO BEOGRAD, Partizanske avijacije 4, matični broj: 20410060
Primena: 01.03.2020.

1. Uopšteno

1.1. Ova Pravila privatnosti kandidata za posao (dalje „Pravila privatnosti kandidata") uređuju pitanje zaštite Vaših ličnih podataka, kao i Vašu privatnost, ako ste se prijavili na radno mesto s ciljem zaposlenja u našem društvu (dalje „Vi"). Ova Pravila privatnosti kandidata donosi Orbico Trgovina DOO, Partizanske avijacije 4, 11000 Beograd, matični broj: 20410060  (dalje „Društvo" ili „Mi"). Društvo u tom smislu ima položaj rukovaoca obrade Vaših ličnih podataka.

1.2. Društvo poseduje Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti koji reguliše obaveze Društva i njegovih zaposlenih u pogledu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.   Ovim pravilima privatnosti se dalje uređuje privatnost i zaštita Vaših ličnih podataka kao kandidata za posao, a Vama se pružaju informacije u skladu sa članom 23 i 24 Zakona o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018).

1.3. Molimo Vas da pročitate ova Pravila privatnosti kandidata. Ako se ne slažete s našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke.

1.4. Raspon aktivnosti Društva je širok i zbog toga postoji više vrsta pravila privatnosti. Ova se odnose na Vas kao kandidata za posao, ali i ostala pravila privatnosti takođe se mogu odnositi na Vas (ako prijavljivanje na određeno radno mesto nije jedini razlog naše komunikacije).

2. Koje Vaše lične podatke obrađujemo?

2.1. Obrađujemo Vaše lične podatke koje ste nam Vi pružili u sklopu prijave za posao, kao i Vaše  podatke koje smo prikupili tokom procesa zapošljavanja. U tom smislu, obrađujemo Vaše sledeće lične podatke:

2.1.1. Vaše osnovne podatke: Ime, prezime, adresu i državljanstvo, starost;
2.1.2. Vaše kontakt podatke: broj telefona, e-mail adresa;
2.1.3. Akademske i profesionalne kvalifikacije sadržane u biografiji i/ili motivacionom pismu (stepen obrazovanja, titule, veštine, radno iskustvo, znanje stranih jezika, obuke, istorija zaposlenja i sl.);
2.1.4. Podatke o rezultatima testiranja (ukoliko se testiranje obavlja kao deo procesa zapošljavanja) kao i obavljenih razgovora  (relevantan rezime za radno mesto za koje Vas razmatramo);
2.1.5. Ostali podaci koji mogu biti relevantni za radno mesto, npr. potvrde i ostale veštine.

3. U koju svrhu obrađujemo Vaše lične podatke?

3.1. Vaše lične podatke obrađujemo u sledeće svrhe:

3.1.1. Ako ste se prijavili za radno mesto, obrađujemo Vaše podatke kako bismo saznali jeste li odgovarajući kandidat. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je naš legitimni interes;
3.1.2. Ako smatramo da bi Vi mogli biti odgovarajući kandidat, obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam dali ponudu i sklopili relevantan ugovor. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je obrada nužna za sklapanje ugovora;
3.1.3. Ako ste se prijavili za radno mesto, ali Vam nismo dali ponudu ili ste odbili ponudu, možemo obrađivati Vaše lične podatke za buduća radna mesta u Društvu. U tom slučaju, posebno ćemo Vas obavestiti o takvoj obradi i biće Vam biti pružena mogućnost prigovora. Ukoliko ne prigovorite, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je legitimni interes Društva.
3.1.4. Možemo obrađivati Vaše lične podatke u druge svrhe, kao što je potvrđivanje da li je postupak zapošljavanja izvršen na transparentan i pravedan način, potvrđivanje da li su podaci koje ste nam pružili bili istiniti, kako bismo odgovorili na Vaš zahtev ili kako bismo zaštitili naš interes u sudskim ili drugim postupcima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših ličnih podataka je legitimni interes Društva.

4. Kako štitimo Vaše lične podatke?

4.1. Svi zaposleni u Društvu koji imaju pristup Vašim ličnim podacima moraju poštovati interna pravila i procese u vezi obrade ličnih podataka kako bismo zaštitili i osigurali tajnost Vaših ličnih podataka. Takođe, od zaposlenih se traži da prate sve tehničke i organizacione sigurnosne mere koje su uvedene kako bismo zaštitili Vaše lične podatke.

4.2. Takođe, sproveli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili Vaše lične podatke od neovlaštenog, slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmena, zloupotrebe, otkrivanja ili pristupa kao i protiv svih ostalih nezakonitih oblika obrade. Ove sigurnosne mere sprovode se uzimajući u obzir stanje tehnologije, njihov trošak implementacije, rizike predstavljene obradom i prirodom ličnih podataka, s posebnom pažnjom na osetljivim podacima.

5. Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?

5.1. Unutar Orbico Grupe

5.1.1. U neophodnim slučajevima, možemo omogućiti pristup ličnim podacima drugih Orbico društava kako bi poslužili svrsi navedenoj u prethodnom odeljku. Pristup ličnim podacima biće omogućen samo ovlašćenim osobama, kao što su HR menadžeri ili IT administratori. Određeni rukovodioci, menadžeri i zaposleni u drugim Orbico društvima takođe mogu imati pristup određenim ličnim podacima, samo ako je to potrebno i ako postoji legitimna poslovna svrha.

5.2. Van Orbico Grupe

5.2.1. Takođe, možemo smatrati da je potrebno preneti lične podatke trećim licima van Orbico Grupe radi ispunjavanja svrha navedenih u prethodnom odeljku ili koje se mogu zahtevati prema zakonu, uključujući:
• treći pružaoci usluga, kao što su provajderi IT usluga našeg Društva, provajderi usluga hostinga našeg Društva, provajderi cloud usluga, provajderi baze podataka, konsultanti (uključujući advokate, knjigovođe, savetnike za rad) i treće strane koje obavljaju proveru pre zaposlenja ili pre angažmana potencijalnih zaposlenih - svaki navedeni provajder usluga potpisao je ugovore radi zaštite Vaših ličnih podataka i obvezan je koristiti lične podatke samo za određene svrhe koje je odredilo Društvo.

5.3. Prenose li se moji lični podaci u druge zemlje?

5.3.1. Vaše lične podatke ne prenosimo u druge zemlje.

6. Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

6.1. Lični podaci koje obrađujemo na osnovu postojanja legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji legitiman interes i brišemo ih u roku od jedne godine od prestanka postojanja istog.

6.2. Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvamo sve dok postoji Vaša saglasnost. U slučaju povlačenja saglasnosti brišemo ih u najkraćem mogućem roku. Ako je saglasnost data na određeno vreme, nakon isteka tog roka brišemo Vaše lične podatke što je pre moguće, u  razumnom roku.

7. Vaša prava

7.1. Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.

7.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran (npr. tražite lične podatke koje i sami posedujete), a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja (npr. od zadnjeg zahteva prošlo manje od 6 meseci), Društvo ima prava da naplati nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbije da postupi po Vašem zahtevu.

7.3. Pristup Vašim ličnim podacima:
Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona. Molimo Vas da pitanja i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu privacy.orbicors@orbico.com. Na Vaš zahtev ćemo  odmah odgovoriti, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

7.4. Ispravka netačnih, dopuna, brisanje, ograničenje upotrebe ličnih podataka:
Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka. Molimo Vas da pitanja i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu privacy.orbicors@orbico.com.  Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

7.5. Prenosivost ličnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. Molimo Vas da pitanja i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu privacy.orbicors@orbico.com. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

7.6. Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav
Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti. Molimo Vas da pitanje i zahteve, u pisanom obliku i potpisane pošaljete na adresu privacy.orbicors@orbico.com.  Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka.

7.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima:
Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam privacy.orbicors@orbico.com. pošaljite putem e-pošte na adresu, gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.

7.8. Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Kao Klijent, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ( https://www.poverenik.rs/) .

8. Promene u Pravilima privatnosti kandidata

8.1. Pravila privatnosti kandidata može biti podložna izmenama (izmenama, dopunama ili slično). U pogledu bilo koje buduće izmene u načinu postupanja s Vašim ličnim podacima opisanim u Pravilima privatnosti kandidata, bićete obavešteni putem odgovarajućeg kanala, zavisno o načinu na koji uobičajeno komuniciramo s Vama.

9. Kontakt

9.1. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi obrade Vaših ličnih podataka ili ako smatrate da su Vaša prava na privatnost povređena, molimo Vas da podnesete svoj zahtev na sledeću adresu: privacy.orbicors@orbico.com